Badania sondażowe przeprowadzone zostanie podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 17- 22 września 2018 roku. Zastosowane zostaną badanie sondażowe. Jest to metoda służąca do badania dużych populacji, których nie da się obserwować bezpośrednio. Polega ona na przebadaniu, przy pomocy standaryzowanej ankiety, wyselekcjonowanej z populacji próby respondentów. Zastosowana zostanie technika ankietowania w miejscach publicznych, która pozwala na bezpośredni kontakt i pomiar opinii respondentów w miejscach związanych z festiwalem oraz poza nim. Korzyści tej techniki to: wysoka realizacja próby, możliwość użycia złożonych i dłuższych kwestionariuszy, możliwość zachęcania do odpowiedzi, możliwość wyjaśniania nieścisłości, korzystanie z pomocy wzrokowych i dotarcie do szczególnych respondentów, jakimi w tym przypadku są uczestnicy festiwalu filmowego. Do ograniczeń metody należy ograniczona reprezentatywność próby, ze względu na brak możliwości przeprowadzenia losowania, co z kolei wynika z nieznanej struktury populacji. Aby zniwelować te ograniczenia zastosowany zostanie kwotowy dobór próby oraz zwiększona jej liczebność (800-1000 respondentów).

Podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (FPFF) w Gdyni zainicjowany zostanie projekt naukowy pt. „Profil uczestnika festiwalu filmowego”, wspólne przedsięwzięcie Pomorskiej Fundacji Filmowej i Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W dniach 17-22 września 2018 roku studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM pod opieką dr. hab. Krzysztofa Stachowiaka przeprowadzą badania uczestnictwa w kulturze pod szczególnym kątem – zachowań i preferencji turysty kulturowego, uczestnika festiwalu. Badanie wykaże m.in. jakie dobra i usługi (kulturalne i pozakulturalne) wybierają uczestnicy festiwali, a co za tym idzie, jakie gałęzie gospodarki lokalnej korzystają na organizacji masowych imprez kulturalnych. Poprzez badania sondażowe (ok. 1000 odbiorców) utworzony zostanie profil uczestnika festiwalu: stworzona zostanie mapa jego preferencji, zachowań konsumenckich, wyborów. Badania mają pogłębić wiedzę z zakresu ekonomiki kultury, ale także dostarczyć informacji na temat wpływu festiwalu filmowego na miasto i region. Wyniki badań pozwolą wzbogacić dyskusję na temat wspierania przez samorządy organizacji imprez kulturalnych w mieście i regionie.

Wyniki badania zostaną przedstawione podczas publicznej prezentacji  w listopadzie 2018 roku. Raport końcowy zostanie opublikowany na stronie www.festiwalgdynia.pl, a także wysłany do odbiorców newslettera FPFF.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018.

Partnerem merytorycznym jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, a patronem medialnym FILMFORUM.PL.

fot. Wojtek Rojek