Koncepcja projektu “Visual Story Lab” powstała w wyniku spotkań i dyskusji młodych osób wiążących swoją przyszłość z branżą filmową. Grupa inicjatywna to młodzi twórcy filmowi – głównie aspirujący scenarzyści – którzy poznali się podczas festiwalu filmowego HOMMAGE A KIEŚLOWSKI w Sokołowsku, wydarzenia cieszącego się renomą i zaufaniem przyjaciół i współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego, stanowiącego nie tylko celebrację twórczości tego wybitnego twórcy, ale także przegląd najnowszych trendów w młodym, europejskim kinie.

HOMMAGE A KIEŚLOWSKI co roku przyciąga liczne grono młodzieży z różnych krajów europejskich. W trakcie imprezy organizowane są warsztaty, szkolenia i spotkania młodych, początkujących filmowców. Młodzież z grupy inicjatywnej brała udział w spotkaniach dedykowanych twórczości scenopisarskiej Krzysztofa Kieślowskiego. Spotkania te stały się impulsem do dalszych dyskusji, w ramach których młodzi ludzie zainteresowani scenopisarstwem filmowym zdefiniowali podstawowe problemy utrudniające im rozwijanie własnego warsztatu twórczego, nawiązanie międzynarodowej współpracy artystycznej, wymianę doświadczeń z kolegami z innych krajów europejskich, a co za tym idzie także realizację międzynarodowych aspiracji związanych z rozwojem własnych, twórczych pasji.

Młodzież sprecyzowała 2 główne problemy związane z własnym, międzynarodowym rozwojem twórczym:
– europejski rynek filmowy zdominowany jest przez wielkie hollywoodzkie studia, a wymiana twórcza pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi jest zbyt mała,
– wiedza młodych scenarzystów filmowych na temat możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej oraz europejskich mechanizmów wsparcia ich artystycznego rozwoju jest znikoma, brakuje też ośrodków edukacyjnych mogących zaproponować tego rodzaju ofertę edukacyjną.
Młodzież jednoznacznie stwierdziła, że zadanie edukacyjne związane z rozwojem współpracy międzynarodowej pomiędzy początkującymi scenarzystami filmowymi z Europy musi wypełnić inna struktura, np. program edukacji pozaformalnej, którego celem będzie wymiana doświadczeń pozwalających na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych w zakresie ich przyszłego rozwoju twórczego na europejskim rynku filmowym.

Młodzież, zainspirowana międzynarodowymi projektami filmowymi zainicjowanymi w Sokołowsku w roku 2019, postanowiła zorganizować wyjątkową międzynarodową wymianę młodzieży, dedykowaną zagadnieniom z zakresu scenopisarstwa filmowego. Projekt bazował będzie na edukacji rówieśniczej młodych, początkujących twórców, animując wymianę doświadczeń i rozwijanie współpracy między młodymi debiutantami z poszczególnych krajów europejskich.

Młodzi ludzie, planując swoje przedsięwzięcie, postanowili skoncentrować się na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów wymiany wiedzy i doświadczeń dotyczących scenopisarstwa filmowego oraz analizie szans i możliwości jakie dają europejskie kinematografie w kontekście wsparcia i rozwoju młodych talentów filmowych. Stwierdzili, że jedynie stworzenie inicjatywy stanowiącej europejską platformę współpracy młodych scenarzystów może stać się realną przestrzenią rozwojową, dającą im siłę napędową i pozwalającą wykroczyć poza ograniczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych kinematografii narodowych. To właśnie w działaniach ponadnarodowych, realizowanych w ramach europejskiej współpracy, młodzież zainteresowana przyszłym rozwojem w trudnej profesji scenarzysty filmowego upatruje nie tylko swoją indywidualną przyszłość, ale także przyszłość europejskiego kina.

Każdy uczestnik, dzieląc się swym doświadczeniem i wiedzą przyczyni się do wzbogacenia wielokulturowego charakteru projektu. Oddolne stworzenie przez młodych, aspirujących scenarzystów inicjatywy umożliwiającej im doskonalenie własnej pasji stanie się realnym impulsem rozwoju dla młodego kina europejskiego. Zaplanowany w ramach projektu program pozwoli młodym ludziom nie tylko na rozwijanie umiejętności twórczych, ale także pozyskanie praktycznych doświadczeń i informacji na temat zasad międzynarodowej sprzedaży scenariuszy filmowych, kanałów dotarcia do producentów filmowych w poszczególnych krajach oraz kryteriów produkcyjnych warunkujących potencjalny sukces filmu w europejskim obiegu.

W zamyśle uczestników, projekt ten przyczyni się nie tylko do rozwoju ich wiedzy i doświadczeń na temat scenopisarstwa filmowego, ale także rozwoju pasji i motywacji artystycznych oraz zwiększenia świadomości międzykulturowej i wzmocnienia europejskiego dialogu młodych filmowców. Projekt umożliwi im sprawne poruszanie się na europejskim rynku i pozwoli na podjęcie przemyślanej współpracy artystycznej – tym samym wpisując się w cele mobilności edukacyjnej programu ERASMUS+.

Projekt 2020-2-PL01-KA105-083014 jest dofinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.